Islamic Clock

Ustaz Muhammad Kazim Elias - Hidupnya Allah Dengan Ilmu (part 2)

Ustaz Dato' Badlishah

Ustaz Auni Mohamad

Ustaz Shamsuri kisah akhir zaman

Ustaz Azhar Idrus - Soal Jawab Masjid Saidina Umar AlKhattab Cenderawasih Kuantan - 22 Mac 2012

Ustaz - Dr. Rozaimi Ramle

Ustaz Ahmad Rozaini . Ummat Nabi yang terbaik( 1-12)

SAJAK ADI PUTRA

Currency Conversion

Wednesday, October 2, 2013

CARA MAKAN & MINUM RASULULLAH SAW


“Sesungguhnya Nabi saw menjilati jari jemarinya (sehabis makan) tiga kali.”(Diriwayatkan oleh Muhammad bin Basyar, dari`Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan,dari Sa’id bin Ibrahim, dari salah seorang anak Ka’ab bin Malik, yang bersumber dari bapak nya.)
• Nama Ibnul Ka’ab bin Malik (putera Ka’ab bin Malik r.a.) di sini tidak dijelaskan,sedangkan Ka’ab mempunyai anak dua orang,yaitu`Abdullah dan`Abdurrahman. Namun demikian keduanya punya tsiqat (dapat diterima periwayatannya),dan keduanya merupakan tabi’in besar.
“Bila Nabi saw selesai makan, beliau menjilati jari jemarinya yang tiga.”(Diriwayatkan oleh al Hasan bin `Ali al Khilali, dari `Affan, dari Hammad bin Salamah, dari Tsabit, yang bersumber dari Anas r.a.)
• Yang dimaksud jari yang tiga ,yakni: jari tengah, jari telunjuk dan ibu jari.
 • JENIS ROTI YANG DIMAKAN OLEH RASULULLAH SAW
“Keluarga Nabi saw tidak pernah makan roti sya’ir sampai kenyang dua hari berturut-turut hingga Rasulullah saw wafat.”(Diriwayatkan oleh Muhammad bin al Matsani, dan diriwayatkan pula oleh Muhammad bin Basyar, keduanya menerima dari Muhammad bin Ja’far, dari Syu’bah, dari Ishaq, dari Abdurrahman bin Yazid, dari al Aswad bin Yazid, yang bersumber dari `Aisyah r.a.)
• Sya’ir,khintah dan bur, semuanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan “gandum” sedangkan sya’ir merupakan gandum yang paling rendah mutunya. Kadang kala ia dijadikan makanan ternak, namun dapat pula dihaluskan untuk makanan manusia. Roti yang terbuat dari sya’ir kurang baik mutunya sya’ir lebih dekat kepada jelai daripada gandum.
• Abdurrahman bin Yazid dan al Aswad bin Yazid bersaudara, keduanya rawi yang tsiqat.”Rasulullah saw. tidak pernah makan di atas meja dan tidak pernah makan roti gandum yang halus, hingga wafatnya.”(Diriwayatkan oleh `Abdullah bin `Abdurrahman, dari’Abdullah bin `Amr –Abu Ma’mar-,dari `Abdul Warits, dari Sa’id bin Abi `Arubah, dari Qatadah, yang bersumber dari Anas r.a.)
 • LAUK PAUK YANG DIMAKAN RASULULLAH SAW
“Sesungguhnya Rasulullah bersabda: “Saus yang paling enak adalah cuka.”
Abdullah bin `Abdurrahman berkata : “Saus yang paling enak adalah cuka.”(Diriwayatkan oleh Muhammad bin Shal bin `Askar dan `Abdullah bin`Abdurrahman,keduanya menerima dari Yahya bin Hasan,dari Sulaiman bin Hilal, Hisyam bin Urwah, dari bapaknya yang bersumber dari `Aisyah r.a.)
“Rasulullah saw bersabda : “Makanlah minyak zaitun dan berminyaklah dengannya. Sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi.”(Diriwayatkan oleh Mahmud bin Ghailan, dari Abu Ahmad az Zubair, dan diriwayatkan pula oleh Abu Nu’aim, keduanya menerima dari Sufyan, dari ` Abdullah bin `Isa, dari seorang laki-laki ahli syam yang bernama Atha’, yang bersumber dari Abi Usaid r.a.)
• Abi Usaid adalah `Abdullah bin Tsabit az Zarqi.
“Nabi saw  menggemari buah labu. maka (pada suatu hari) beliau diberi makanan itu, atau diundang untuk makan makanan itu (labu). Aku pun mengikutinya, maka makanan itu (labu) kuletakkan dihadapannya, karena aku tahu beliau menggemarinya. (Diriwayatkan oleh Muhammad bin Basyar, dari Muhammad bin Ja’far, dan diriwayatkan pula oleh Abdurrahman bin Mahdi,keduanya menerima dari Syu’bah, dari Qatadahyang bersumber dari Anas bin Malik r.a.)
“Nabi saw. menyenangi kue-kue manis (manisan) dan madu.”(Diriwayatkan oleh Ahmad bin Ibrahim ad Daruqi, juga diriwayatkan oleh Salamah bin Syabib dan diriwayatkan pula oleh Mahmud bin Ghailan, mereka menerimanya dari Abu Usamah, dari Hisyam bin `Urwah yang bersumber dari `Aisyah r.a.)
“Nabi saw diberi makan daging, maka diambilakan baginya bagian dzir’an.Bagian dzir’an kesukaannya. Maka Rasulullah saw Mencicipi sebagian daripadanya. “(Diriwayatkan oleh Washil bin `Abdul A’la, dari Muhammad bin Fudlail, dari Abi Hayyan at Taimi, dari Abi Zar’ah, yang bersumber dari Abu Hurairah r.a.)
• Dzir’an adalah bagian tubuh binatang dari dengkul sampai bagian kaki.
“Daging yang paling baik adalah punggung.”(Diriwayatkan oleh Mahmud bin Ghailan, dari Abu Ahmad, dari Mis’ar, dari Syaikhan, dari Fahm,yang bersumber dari `Abdullah bin Ja’far r.a.)
• Namanya adalah Muhammad bin `Abdullah, disebut pula Muhammad bin `Abdurrahman, juga disebut Abu Hay.
 • BUAH-BUAHAN YANG DIMAKAN RASULULLAH SAW
“Nabi saw memakan qitsa dengan kurma (yang baru masak).”(Diriwayatkan oleh Isma’il bin Musa al Farazi, dari Ibrahim bin Sa’id, dari ayahnya yang bersumber dari `Abdullah bin Ja’far r.a.)
• Qitsa adalah sejenis buah-buahan yang mirip mentimun tetapi ukurannya lebih besar (Hirbis) “Sesungguhnya Nabi saw memakan semangka dengan kurma (yang baru masak)”(Diriwayatkan oleh Ubadah bin `Abdullah al Khaza’i al Bashri, dari Mu’awiyah bin Hisyam,dari Sufyan, dari Hisyam bin `Urwah, dari bapaknya, yang bersumber dari `Aisyah r.a.)
 • DO’A RASULULLAH SAW. SEBELUM DAN SESUDAH MAKAN
“Pada suatu hari, kami berada di rumah Rasulullah saw, maka Beliau menyuguhkan suatu makanan. Aku tidak mengetahui makanan yang paling besar berkahnya pada saat kami mulai makan dan tidak sedikit berkahnya di akhir kami makan.” Abu Ayub bertanya : “Wahai Rasulullah, bagaimanakah caranya hal ini bisa terjadi?” Rasulullah saw bersabda : “Sesungguhnya kami membaca nama Allah waktu akan makan, kemudian duduklah seseorang yang makan tanpa menyebut nama Allah, maka makannya disertai syetan.”(Diriwayatkan oleh Qutaibah Dari Ibnu Luhai’ah, dari Yazid bin Abi Habib, dari Rasyad bin Jandal al Yafi’I, dari Hubeib bin Aus, yang bersumber dari Abu Ayub al Anshari r.a.)
“Rasulullah saw bersabda : “bila salah seorang dari kalian makan,tapi lupa menyebut nama Allah atas makanan itu,maka hendaklah ia membaca :”Bismillahi awwalahu wa akhirahu.” (Dengan nama Allah pada awal dan akhirnya).(Diriwayatkan oleh Yahya bin Musa, dari abu Daud, dari Hisyam ad Distiwai, dari Budail al Aqili, dari `Abdullah bin `Ubaid bin `Umair, dari Ummu Kultsum, yang bersumber dari `Aisyah r.a.)
• Ummu Kultsum binti `Uqbah bin Abi Mu’ith al Umawiyah, adalah salah seorang sahabat Rasulullah saw. dan ia merupakan saudara seibu `Utsman bin Affan r.a.”Apabila Rasulullah saw. selesai makan, maka Beliau membaca : “Alhamdulillahil ladzi ath’amana wa saqana wa ja’alana muslimin.” (Segala puji bagi Allah Yang memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami dan menjadikan kami orang-orang islam)(Diriwayatkan oleh Mahmud Ghailan, dari Abu Ahmad az Zubairi, dari Sufyan as Tsauri,dari Abu Hasyim, dari Ibnu Isma’il bin Riyah, dari bapaknya (Riyah bin `Ubaid), yang bersumber dari Abu Sa’id al khudri r.a.)
“Adapun Rasulullah saw, bila hidangan makan telah diangkat dari hadapannya,maka beliau membaca :”Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, ghaira muwadda’iw wa la mustaghnan `anhu Rabbana.” (Segala puji bagi Allah, puji yang banyak tiada terhingga. Puji yang baik lagi berkah padanya Puji yang tidak pernah berhenti. Dan puji tidak akan mampu lisan menuturkannya,ya Allah Rabbal `Alamin) (Diriwayatkan oleh Muhammad bin Basyar, dari Yahya bin Sa’id, dari Tsaur bin Yazid, dari Khalid bin Ma’danyang bersumber dari Abu Umamah r.a.)
 • CARA MINUM RASULULLAH
“Sesungguhnya Rasulullah saw minum air zamzam sambil berdiri. “(Diriwayatkan oleh Ahmad bin Mani’, dari Husyaim, dari `Ashim al Ahwal dan sebagainya,dari Sya’bi, yang bersumber dari Ibnu `Abbas r.a.)
“Sesungguhnya Rasulullah saw menarik nafas tiga kali pada bejana bila Beliau minum. Beliau bersabda : “Cara seperti ini lebih menyenangkan dan menimbulkan kepuasan.”(Diriwayatkan oleh Qutaibah bin Sa’id, dan diriwayatkan pula oleh Yusuf bin Hammad,keduanya menerima dari `Abdul Warits bin Sa’id, dari Abi `Ashim, yang bersumber dari Anas bin Malik r.a.)
 • MINUMAN RASULULLAH SAW
“Minuman yang paling disukai Rasulullah saw adalah minuman manis yang dingin.”(Diriwayatkan oleh Ibnu Abi `Umar, dari Sufyan, dari Ma’mar, dari Zuhairi, dari `Urwah,yang bersumber dari `Aisyah r.a.)
 • TEMPAT MINUM RASULULLAH SAW

Anas bin Malik r.a. memperlihatkan kepada kami tempat minuman yang terbuat dari kayu. Tempat minuman itu tebal dan dililit dengan besi”. kemudian anas r.a.menerangkan : “Wahai Tsabit! Inilah tempat minum Rasulullah saw.”(Diriwayatkan oleh al Husain bin al Aswad al Baghdadi, dari `Amr bin Muhammad, dari `Isa bin Thuhman, yang bersumber dari Tsabit r.a.)
“Sungguh ke dalam cangkir ini telah kutuangkan berbagai minuman untuk Rasulullah saw., baik itu air, nabidz, madu ataupun susu.”(Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abdurrahman,dari Hammad bin Salamah, dari Humaid dan Tsabit, yang bersumber dari Anas bin Malik r.a.)
• Nabidz adalah air kurma, yakni beberapa biji kurma dimasukkan ke dalam air kemudian dibiarkan (semalam) sampai airnya terasa manis.

Makanan kegemaran Rasulullah SAW

1.       Daging kambing bahagian lengan.
Sesungguhnya Rasulullah SAW suka memakan daging, terutama bahagian lengan dari daging seekor kambing. Abu Hurairah r.a. berkata:
Suatu ketika dihidangkan ke hadapan Rasulullah SAW semangkuk bubur dan daging. Maka beliau mengambil bahagian lengan (dari daging tersebut), dan bahagian itulah yang paling disenangi oleh Nabi Muhammad SAW.” (HR Muslim)


Daging merupakan makanan yang sangat penting bagi manusia sepanjang zaman, baik di dunia mahupun akhirat. Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran bahawa daging termasuk makanan penghuni syurga :
                “Dan Kami telah persiapkan bagi mereka dengan buah-buahan dan daging yang mereka sukai.” (Ath-Thur [52] 22)


Para ulama terdahulu memberikan pendapat tentang keutamaan mengambil daging. Di antaranya :
·         Qadhi Iyadh berkata, “Rasulullah SAW gemar mengambil daging bahagian lengan disebabkan oleh kematangannya, aroma yang wangi, rasa yang lazat, manis dan jauh dari tempat-tempat yang berbahaya.”
·         Muhammad bin Wasi’ berkata, “Daging dapat menambahkan kekuatan penglihatan.”
·         Imam Az Zuhri berkata, “Memakan daging akan menambah tujuh puluh kekuatan (tenaga).”
·         Ali bin Abi Thalib berkata, “Makanlah daging, sesungguhnya daging dapat membuat warna menjadi jernih, membuat perut menjadi lapar dan dapat memperbaiki akhlak.”


2.        Susu
Rasulullah SAW menyukai susu yang berasal dari binatang ternakan seperti susu lembu dan susu kambing. Allah SWT menjelaskan secara khusus tentang susu dalam surah An Nahl (16:66)
                “Dan sesungguhnya pada binatang ternakan itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami member minum daripada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya.”


Istilah tahi dan darah pada ayat di atas bermaksud susu itu bersih sedangkan tahi dan darah adalah najis (kotor). Yusuf Ali menterjemahkan dengan kata “between excretions and blood” bukan dengan kata “made of” atau “product f” yang bermaksud berasal atau diperbuat daripada.


Berikut adalah beberapa khasiat yang terdapat dari susu menurut beberapa penyelidikan;
·         Mencegah kanser usus besar (colon)
·         Mencegah Osteoporosis (tulang rapuh)
·         Mengawal berat badan


3.        Kurma
Rasulullah SAW bersabda;
Di antara pohon itu ada pohon yang memiliki karateristik seperti seorang muslim, iaitu pohon kurma.” (HR Bukhari)


Rasulullah SAW mengibaratkan seorang muslim seperti pohon kurma dengan segala manfaat dan keberkatannya. Kurma diibaratkan seorang muslim denga banyak kebaikan yang diberikan, kerendangan pohonnya serta buahnya yang nikmat. Ia boleh dimakan ketika putik, masa buah penuh berisi, di masa muda, dan buah yang masak sama ada dalam keadaan kering , basah atau sudah menjadi kurma yang lengkap. Kurma dapat dimakan  siang mahupun malam hari, pada musim dingin mahupun musim panas.Kurma menjadi rahsia utama yang menyebabkan kaum muslimin sentiasa memiliki pasukan yang bertenaga untuk bertarung dengan musuh-musuhnya meski dalam keadaan kelaparan, sehingga dalam isi perut mereka tidak terdapat lagi kecuali beberapa butir kurma.


Kurma memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap dan diperlukan manusia, antaranya;
·         Vitamin A
Kurma bermanfaat menjaga kelembapan mata dan kesihatan mata, menguatkan saraf-saraf penglihatan, menghilangkan rabun senja dan menjernihkan penglihatan. Para doctor menyatakan bahawa vitamin A berkhasiat menguatkan  saraf-saraf pendengaran. Oleh itu, kurma amat berguna untuk warga emas yang mula mengalami gangguan pendengaran akibat kelemahan saraf-saraf pendengaran.
·         Vitamin B1 dan B2
-berfungsi menguatkan saraf, melembutkan saluran darah dan menjaga kesegaran usus dari iritasi dan gangguan
-diberikan untuk orang yang baru sembuh dari sakit, atlet dan para akademik.
-mengubati penyakit hati, bibir pecah-pecah, alergi, kuku pecah, dan kulit kering.
·         Fosfor
-bermanfaat bagi susunan tulang dan gigi, otak dan alat pembiakan manusia.
·         Zat besi dan kalsium
·         Magnesium
-mengelakkan kanser


4.        Sup
Jabir bin Abdullah r.a. menceritakan pengalamannya ketika haji, “Rasulullah SAW meminta untuk diambilkan beberapa potong daging unta untuk kemudian dimasukkan dalam periuk dan dimasak. Lalu Jabir dan Rasulullah SAW memakan daging unta tersebut dan meminum kuahnya (sup.” (HR Muslim)
Anas bin Malik r.a. juga menyatakan “Rasulullah SAW menyukai sup.” (HR Ahmad)


5.        Madu dan makanan manis
Aisyah r.a. berkata, “Rasulullah SAW menyukai makanan manis dan madu.” (HR Bukhari)


Makanan manis yang dimaksud dalam hadis tersebut meliputi kuih-kuih yang sudah popular seperti kunafah, baqlawah, ma’mul dan kuih-kuih khas bangsa arab. Kuih manis yang paling disukai Rasulullah SAW adalah maji’, iaitu buah yang dicampur dengan susu.


Adnan Ath Tharsyah menyebutkan beberapa manfaat madu, antaranya;
·         Menenangkan perut
·         Melancarkan pembuangan air kecil
·         Menyembuhkan batuk berkahak
·         Membuat rambut lebat, halus dan cantik
·         Membuat pandangan mata lebih terang (digunakan sebagai celak)
·         Memutihkan dan menjaga gigi (dengan memberus gigi)

Cara Makan Sehat ala Rasul SAW

diet-makanan-seimbang
Min sorihil iman, ahibbu ma yuhibbuhurrosul SAW. Demikian Prof. Dr. Musthofa Romadlon memulai ceramahnya. Beliau menyitir ucapan salah seorang tokoh pergerakan tersebut, untuk memuqoddimahi muhadlorohnya tentang ghidza`unnabiy, atau menu dan tatacara makan Rasulullah SAW, di Wisma Nusantara tempo hari. Saya pribadi berpendapat bahwa acara tersebut merupakan salah satu yang paling ilmiah yang pernah saya temui, karena tujuannya sangat spektakuler; menghidupkan sunnah Rasulullah yang hampir dilupakan orang!
Dalam setiap aktifitas dan pola hidupnya, Rasulullah memang sudah disiapkan untuk menjadi contoh teladan bagi semua manusia., termasuk dalam hal pola makan. Memang sih, hanya urusan makanan. Tetapi kalau dengan pola makan tersebut, Rasulullah kemudian memiliki tubuh yang sehat, kuat, dan sanggup mengalahkan para pegulat, tampaknya kita harus mikir lagi untuk mengatakan hanya. Ini bukan perkara remeh. Sebab salah satu faktor penting penunjang fisik prima Rasulullah adalah kecerdasan beliau dalam memilih menu makanan dan mengatur pola konsumsinya.
Selama ini kita mengenal dua bentuk pengobatan. Pengobatan sebelum terjangkit penyakit / pencegahan ( At thib Al wiqo`i), dan pengobatan setelah terjangkit penyakit (at thib al `ilaji). Nah, dengan mencontoh pola makan Rasulullah, kita sebenarnya sedang menjalani terapi pencegahan penyakit dengan makanan. (attadawi bil ghidza`). Ini tentu jauh lebih baik daripada kita harus berhubungan dengan obat-obat kimia.

Pagi Hari

Hal pertama yang menjadi menu keseharian Rasulullah adalah udara segar di subuh hari. Sudah umum di ketahui bahwa udara pagi kaya dengan oksigen dan belum terkotori oleh zat-zat lain. Ini ternyata sangat besar pengaruhnya terhadap vitalitas seseorang dalam aktifitasnya selama sehari penuh. Maka tidak usah heran ketika kita tidak bangun di subuh hari, kita menjadi terasa begitu malas untuk beraktifitas. Selanjutnya rasulullah menggunakan siwak untuk menjaga kesehatan mulut dan giginya.
4 SEHAT 5 SEMPURNA
Lepas dari subuh, Rasulullah membuka menu sarapannya dengan segelas air yang dicampur dengan sesendok madu asli. Khasiatnya luar biasa. Dalam Al qur`an, kata syifa / kesembuhan, yang dihasilkan oleh madu, diungkapkan dengan isim nakiroh, yang berarti umum, menyeluruh. Di tinjau dari ilmu kesehatan, madu befungsi membersihkan lambung, mengaktifkan usus-usus, menyembuhkan sembelit, wasir dan peradangan. Dalam istilah orang arab, madu dikenal dengan al hafidz al amin, karena bisa menyembuhkan luka bakar.
Masuk waktu dluha, Rasulullah selalu makan tujuh butir kurma ajwa`/matang. Sabda beliau, barang siapa yang makan tujuh butir korma, maka akan terlindungi dari racun. Dan ini terbukti ketika seorang wanita yahudi menaruh racun dalam makanan Rasulullah dalam sebuah percobaan pembunuhan di perang khaibar, racun yang tertelan oleh beliau kemudian bisa dinetralisir oleh zat-zat yang terkandung dalam kurma. Bisyir ibnu al Barra`, salah seorang sahabat yang ikut makan racun tersebut, akhirnya meninggal. Tetapi Rasulullah selamat. Apa rahasianya? Tujuh butir kurma!
Dalam sebuah penelitian di Mesir, penyakit kanker ternyata tidak menyebar ke daerah-daerah yang penduduknya banyak mengkonsumsi kurma. Belakangan terbukti bahwa kurma memiliki zat-zat yang bisa mematikan sel-sel kanker. Maka tidak perlu heran kalau Allah menyuruh Maryam ra, untuk makan kurma disaat kehamilannya. Sebab memang itu bagus untuk kesehatan janin.
Dahulu, Rasulullah selalu berbuka puasa dengan segelas susu dan korma, kemudian sholat maghrib. Kedua jenis makanan itu kaya dengan glukosa, sehingga langsung menggantikan zat-zat gula yang kering setelah seharian berpuasa. Glukosa itu suadah cukup mengenyangkan, sehingga setelah sholat maghrib, tidak akan berlebihan apabila bermaksud untuk makan lagi.

Sore hari

Menjelang sore hari, menu Rasulullah selanjutnya adalah cuka dan minyak zaitun. Tentu saja bukan cuma cuka dan minyak zaitunnya saja, tetapi di konsumsi dengan makanan pokok, seperti roti misalnya. Manfaatnya banyak sekali, diantaranya mencegah lemah tulang dan kepikunan di hari tua, melancarkan sembelit, menghancurkan kolesterol dan memperlancar pencernaan. Ia juga berfungsi untuk menncegah kanker dan menjaga suhu tubuh di musim dingin.
Ada kisah menarik sehubungan dengan buah tin dan zaitun, yang Allah bersumpah dengan keduanya. Dalam alquran, kata at tin hanya ada satu kali, sedangkan kata az zaytun di ulang sampai tujuh kali. Seorang ahli kemudian melakukan penelitian, yang kesimpulannya, jika zat-zat yang terkandung dalam tin dan zaitun berkumpul dalam tubuh manusia dengan perbandingan 1:7, maka akan menghasilkan ahsni taqwim, atau tubuh yang sempurna, sebagaimana tercantum dalam surat at tin. Subhanallah! Syaikh Ahmad Yasin adalah salah seorang yang rutin mengkonsumsi jenis makanan ini, sehingga wajarlah beliau tetap sehat, kuat dan begitu menggentarkan para yahudi, meskipun lumpuh sejak kecil.

Malam Hari

Di malam hari, menu utama Rasulullah adalah sayur-sayuran. Beberapa riwayat mengatakan, belaiau selalu mengkonsumsi sana al makki dan sanut. Anda kenal nama tersebut? Di mesir, kata Dr. Musthofa, keduanya mirip dengan sabbath dan ba`dunis. Masih tidak kenal juga? Dr. Musthofa kemudian menjelaskan, secara umum sayur-sayuran memiliki kandungan zat dan fungsi yang sama, yaitu memperkuat daya tahan tubuh dan melindunginya dari serangan penyakit. Jadi, asalkan namanya sayuran, sepanjang itu halal, Insya Allah bergizi tinggi. Maka, para penggemar kangkung dan bayam tidak usah panik. Para pedagang tauge juga tidak perlu pindah haluan. OK?

Menu Tambahan

Disamping menu wajib di atas, ada beberapa jenis makanan yang disukai Rasulullah tetapi beliau tidak rutin mengkonsumsinya. Diantaranya tsarid, yaitu campuran antara roti dan daging dengan kuah air masak. Jadi ya kira-kira seperti bubur ayam begitulah. Kemudian beliau juga senang makan buah yaqthin atau labu manis, yang terbukti bisa mencegah penyakit gula. Kemudian beliau juga senang makan anggur dan hilbah.
Sekarang masuk pada tata cara mengkonsumsinya. Ini tidak kalah pentingnya dengan pemilihan menu. Sebab setinggi apapun gizinya, kalau pola konsumsinya tidak teratur, akan buruk juga akibatnya. Yang paling penting adalah menghindari isrof, atau berlebihan. Kata Rasulullah, cukuplah bagi manusia itu beberapa suap makanan, kalaupun harus makan, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk air minumnya dan sepertiga lagi untuk nafasnya (al hadis). Ketika seseorang terlalu banyak makanannya, maka lambungnya akan penuh dan pernafasannya tidak bagus, sehingga zat-zat yang terkandung dalam makanan tersebut menjadi tidak berfungsi dengan baik. Imbasnya, kondisi fisik menjadi tidak prima, dan aktifitaspun tidak akan maksimal. Dr. Musthofa menekankan bahwa assyab`u ,yang berarti kenyang itu bukan al imtila` , atau memenuhi. Tetapi kenyang adalah tercukupinya tubuh oleh zat-zat yang dibutuhkannya, sesuai dengan proporsi dan ukurannya. Jadi ini penting; jangan kekenyangan!

Larangan

Kemudian Rasulullah juga melarang untuk idkhol at thoam alatthoam, alias makan lagi sesudah kenyang. Suatu hari, di masa setelah wafatnya rasulullah, para sahabat mengunjungi Aisyah ra. Waktu itu daulah islamiyah sudah sedemikian luas dan makmur. Lalu, sambil menunggu Aisyah ra, para sahabat, yang sudah menjadi orang-orang kaya, saling bercerita tentang menu makanan mereka yang meningkat dan bermacam-macam. Aisyah ra, yang mendengar hal itu tiba-tiba menangis. “apa yang membuatmu menangis, wahai bunda? tanya para sahabat. Aisyah ra lalu menjawab, dahulu Rasulullah tidak pernah mengenyangkan perutnya dengan dua jenis makanan. Ketika sudah kenyang dengan roti, beliau tidak akan makan kurma, dan ketika sudah kenyang dengan kurma, beliau tidak akan makan roti. Dan penelitian membuktikan bahwa berkumpulnya berjenis-jenis makanan dalam perut telah melahirkan bermacam-macam penyakit. Maka sebaiknya jangan gampang tergoda untuk makan lagi, kalau sudah yakin bahwa anda sudah kenyang.
Yang selanjutnya , Rasulullah tidak makan dua jenis makanan panas atau dua jenis makanan yang dingin secara bersamaan. Beliau juga tidak makan ikan dan daging dalam satu waktu dan juga tidak langsung tidur setelah makan malam, karena tidak baik bagi jantung. Beliau juga meminimalisir dalam mengkonsumsi daging, sebab terlalu banyak daging akan berakibat buruk pada persendian dan ginjal. Pesan Umar ra Jangan kau jadikan perutmu sebagai kuburan bagi hewan-hewan ternak!. Ayam, kambing, lembu, kerbau semuanya masuk. Kan kasihan tuh, tetangga nggak kebagian. Hehehe nggak ding! Maksudnya itu tidak baik bagi kesehatan.
Jadi begitu, saudara-saudara. Ini barangkali baru sedikit. Masih banyak pola hidup sehat ala Rasulullah yang bisa kita pelajari. Kali ini, Dr. Musthofa memang khusus membahas menu makan dan cara mengkonsumsinya. Dari sini kita bisa tahu bahwa ternyata Rasulullah sangat memperhatikan masalah gizi dan menu makanan. Dan di tengah mengaburnya semangat untuk mengikuti sunnah rasul, ini bisa menjadi spirit untuk memulai menghidupkannya kembali. Apalagi menu-menu tersebut terbukti bisa dipertanggungjawabkan secara kesehatan. Nah, masih kurang ilmiah?
(disarikan dari Ceramah Umum ghidza`unnabi oleh Prof. Dr. Musthofa Romadlon di Wisma Nusantara, Kairo. Mesir)tulisan ini ditulis oleh Muhammad As’ad Mahmud, Lc.
Petanda seseorang Mewarisi Saka !

Petanda Seseorang Mempunyai Saka | SAKA dikaitkan dengan mewarisi jin yang membolehkan makhluk halus itu menjadikan pewarisnya dengan pelbagai kuasa ghaib seperti memiliki kecantikan, kekuatan luar biasa atau menjadi individu berpengaruh.

Hukum mewarisi dan menggunakan saka adalah haram di sisi Islam. Biasanya saka diwariskan kepada anak atau cucu kepada pemilik saka.

Saka adalah ilmu keturunan yang dipusakai ada hubung kaitnya dengan jin, sama ada dibela, dibuat sahabat secara sedar atau tidak oleh pemiliknya.

Gejala saka amat berbahaya dan mampu merosakkan kehidupan seseorang. Maka, penting kita menyiasat diri dan keluarga daripada mewarisi saka.

Masyarakat Melayu memahami saka sebagai ilmu yang dipusakai daripada waris teratas kepada waris di bawahnya. Contohnya daripada ibu atau bapa kepada anak, daripada datuk atau nenek kepada salah seorang daripada cucunya, atau seseorang dalam lingkungan keluarga.

Kesan jangka panjang jika seorang yang mewarisi saka ialah mampu menjadikan seseorang itu mendapat sakit sehingga koma atau lumpuh.

Umumnya, kebanyakan orang yang memiliki saka berkebolehan merawat orang yang sakit disebabkan jin dan syaitan. Cara rawatannya dengan menurun menggunakan mantera atau jampi.

Bacaan dan amalan yang dilakukan itu amat meragukan serta sukar difahami. Ia bertentangan dengan syariat kerana mempunyai unsur syirik yang boleh merosakkan akidah.

Jika seseorang itu menyatakan hasratnya pada waris tertentu, seperti anaknya yang dia adalah orang yang paling sesuai atau ‘layak’ mewarisinya.

Penurunan ilmu saka boleh berlaku secara tidak langsung apabila waris menerima barang tertentu peninggalan si mati seperti barangan kemas, keris, lembing atau tombak.

Syaitan akan sentiasa memastikan setiap manusia atau orang yang mewarisinya sesat ketika sampai ajal mereka. Pada mulanya memang saka kelihatan seperti memberi pelbagai kelebihan kepada tuannya seperti melindungi diri, keluarga dan harta benda tetapi itu semua hanya tipu helah untuk menyesatkan manusia.

Pelbagai kesan buruk dan masalah akan timbul dalam jangka masa panjang di mana kemuncaknya menyebabkan manusia itu berdosa besar kerana mensyirikkan Allah SWT.

Antara kesan buruk memelihara saka ialah pemiliknya menghadapi seksaan yang amat perit ketika menghadapi saat kematian kerana roh mereka sukar untuk keluar daripada jasad menyebabkan mereka terseksa ketika menemui ajal.
Situasi lebih dahsyat berlaku apabila pemilik saka sudah meninggal dunia tetapi saka yang dimilikinya masih enggan meninggalkan tuannya.

Gangguan saka juga menyebabkan seseorang dilanda penyakit misteri. Justeru ahli keluarga atau sesiapa saja dilarang menerima warisan saka daripada pemilik asal.

Bagi mereka yang sudah menerima, berusahalah untuk memutuskan hubungan dengan makhluk terbabit dengan mendapatkan khidmat pengamal perubatan Islam yang menggunakan al-Quran dan sunnah sebagai kaedah rawatan.

Pengamal Perubatan, Pusat Rawatan Islam Sinar Zamdurrani, Sharhan Shafie, berkata saka adalah perjanjian yang dibuat antara nenek moyang dengan jin laknatullah untuk mendapat kehebatan, kekuatan, kecantikan, perlindungan tertentu melalui perjanjian tertentu dalam tempoh yang ditentukan (tujuh keturunan).

“Saka berada dalam tubuh badan manusia sejak sekian lama hingga menjadi sebati dengan manusia. Ia berlaku sama ada seorang itu mengetahuinya ataupun tidak.

“Jin berkenaan ditinggalkan nenek moyang pembawa saka apabila mereka meninggal dunia. Ketika hidupnya, mereka berkawan atau membela jin berkenaan yang dikenali dengan pelbagai nama dalam masyarakat kita seperti polong, pelesit, toyol dan sebagainya,” katanya.

Beliau berkata terdapat kronologi bagaimana jin saka berpindah selepas kematian tuan punya saka berkenaan.
“Selepas nenek moyang yang membela jin terbabit meninggal dunia, jasadnya mati selepas roh keluar dari badannya. Namun Begitu, jin yang berdamping dengan nenek moyang itu tidak mati kerana umur jin bukan seperti manusia.

“Apabila jasad perumah saka dikebumikan, jin akan bebas seperti keadaan layang-layang yang terputus talinya. Maka ia akan berkeliaran di atas muka bumi ini untuk mencari pewaris baru,” katanya.

Sharhan berkata kebiasaannya jin berpindah kepada anak cucu yang mengamalkan jampi tertentu yang diambil daripada si mati.

“Saka turut berpindah kepada waris seperti anak atau cucu yang menyimpan barang peninggalan si mati. Mereka berpotensi besar mewarisi saka disebabkan pernah tinggal serumah bersama si mati.

Petanda Seseorang Mempunyai Saka

Gejala waktu tidur

 • Susah tidur malam.
 • Sering terjaga pada waktu malam dalam keadaan cemas dan takut.
 • Mimpi buruk yang dikenali sebagai kabus seperti mimpi melihat sesuatu yang mengancamnya kemudian menjerit meminta pertolongan tetapi tiada siapa mendengarnya.
 • Mimpi perkara menakutkan dan menyeramkan.
 • Mimpi melihat binatang seperti kucing, anjing, unta, ular, serigala, tikus.
 • Bunyi gigi berlaga ketika tidur.
 • Ketawa, menangis dan menjerit-jerit ketika tidur.
 • Berdiri dan berjalan ketika tidur.
 • Mimpi jatuh dari tempat tinggi.
 • Mimpi berada di kawasan kotor atau di tanah perkuburan.
 • Mimpi melihat budak kecil.
 • Mimpi melihat salib atau gereja.
 • Merintih dan menangis ketika tidur.

Gejala waktu jaga


 • Selalu pening kepala.
 • Lalai mengingati Allah SWT
 • Sering lesu dan malas.
 • Rasa sakit di salah satu anggota badan.
 • Sakit di belakang terutamanya tulang belakang.
 • Lenguh sendi-sendi utama.
 • Mempunyai ketumbuhan yang sukar diubati.
 • Mudah panik apabila berhadapan dengan sesuatu ujian.
 • Jiwa sentiasa lemah dan tiada motivasi untuk meneruskan hidup.
 • Mudah marah dan panas baran.
 • Emosional dan terlalu sensitif.
 • Terasa seperti terdapat sesuatu di bawah tapak kaki seperti terpijak batu atau telur.
 • Sentiasa mengantuk terutamanya dalam majlis ilmu.


“Selain itu, golongan yang menjadi sasaran kepada saka adalah anak cucu yang cetek pengetahuan agamanya, sentiasa melakukan maksiat, meninggalkan ibadat seperti solat, mereka yang lemah fizikalnya serta memang terlalu menginginkan sangat kehebatan serta kelebihan nenek moyang mereka,” katanya.

Beliau berkata memang terdapat pertalian erat antara jin dan saka kerana jin yang diwariskan itu umpama harta peninggalan.
“Terdapat hadis daripada Abu Tha’labah berkata. Rasulullah bersabda yang bermaksud: “Jin itu mempunyai tiga jenis iaitu jenis yang mempunyai sayap dan berterbangan di udara, jenis yang berbentuk ular dan anjing dan jenis yang berpindah randah.

“Jenis jin ketiga itu dikelaskan jenis jin yang menjadi saka kerana mampu berpindah dari satu keturunan ke satu keturunan di bawahnya,” katanya.

Sharhan berkata mereka yang memiliki saka juga mempunyai kebolehan mengubati penyakit yang disebabkan oleh jin dan syaitan tetapi mereka menggunakan dengan cara meragukan.

“Kebanyakan mereka berubat dengan kaedah menurun. Pembawa saka mampu mengubat tetapi dengan menggunakan jampi yang mempunyai unsur syirik.

“Malah jampi yang digunakan langsung tidak difahami maknanya,” katanya.
Beliau berkata terdapat amalan yang mampu menghalang seseorang itu menjadi mangsa saka dengan berkat keizinan Allah SWT.

“Segala bentuk gangguan jin dapat dielakkan dengan syarat kita percaya dan benar-benar yakin Allah yang menyembuhkan.

“Antaranya boleh mengamalkan zikir, membaca surah Mulk sebelum tidur, berwuduk sebelum tidur atau ketika mengadakan hubungan kelamin dengan isteri, jadikan amalan membaca surah Yaasin setiap Subuh, membaca Basmalah sebagai wirid setiap kali melakukan pekerjaan dan perdengarkan bacaan ayat ruqyah di dalam rumah,” katanya.

Sumber:Imankikuk
(via Mr. Reader)

2 Oktober 1187 Pembebasan Al-Aqsa oleh Salahuddin Al-Ayubi
Jurnal | Dr. Mohd Roslan Mohd Nor

Keadilan Salahuddin Al-Ayubi, pembebas Masjidil Aqsa

Pencerobohan Palestin oleh Tentera Salib benar-benar mencabar Salahuddin al-Ayubi, apatah lagi setelah khabar mengenai kekejaman Tentera Salib terhadap Muslim telah tersebar. Ia membakar semangat jihad Salahuddin untuk membebaskan bumi Palestin daripada tangan Tentera Salib. Pembebasan bumi Palestin daripada kuasa penjajahan menjadi keutamaan kepadanya memandangkan bumi tersebut sebagai salah satu daripada tempat suci bagi umat Islam.

Bahā’ al-Dīn ibn Shaddād, seorang penulis biografi mencatatkan kata-kata Salahuddin bahawa, 

“Ketika Tuhan mengizinkan saya untuk menakluki Mesir, saya menyedari bahawa Dia juga menginginkan saya menakluki kawasan pantai Syria, kerana Dia telah meletakkan ilham ini dalam fikiran saya.”

Realitinya, ungkapan tersebut bukanlah suatu perkara yang baru, kerana kebanyakan Muslim berhasrat sama seperti beliau. Namun dalam keadaan ini Salahuddin kelihatan lebih bertanggungjawab berbanding Muslim lain dalam membebaskan Palestin dan kawasan sekitarnya. Matlamat beliau akhirnya dapat direalisasikan setelah beliau berpeluang menjadi pengganti kepada Nūr al-Dīn Zangī yang telah meninggal dunia di Damsyik pada 569H/1174. Penggantian itu berlaku setelah beliau mendapat banyak persetujuan daripada para panglima, pemimpin agama dan juga para pemikir Islam.

Misi Salahuddin dan tenteranya melawan Perang Salib dalam membebaskan Palestin daripada cengkaman pihak musuh telah menghasilkan satu kemenangan yang besar. Sebelum menakluki Palestin, Salahuddin telah berjaya membebaskan pelbagai wilayah sekitarnya. Perang Hittin jelas mencerminkan budi pekerti Salahuddin yang mulia terhadap para panglima Tentera Salib yang berjaya ditangkapnya. Antaranya ialah Raja Guy dari Lusignan. Suatu ketika, Salahuddin meminta Raja Guy dan Raynald dari Chatillon, kedua- duanya di bawa ke khemah menghadapnya dan meminta Raja Guy duduk di sebelahnya. Melihat tetamunya yang kehausan, Salahuddin menghulurkan minuman kepada Raja Guy. Serentak itu, Salahuddin berkata, “Kami tidak memberikan kepadanya air untuk menyelamatkannya.” Walaupun begitu, mengikut tradisi Arab, sikap ramah kepada tetamu dengan memberikan minuman kepada mereka adalah sebagai tanda nyawanya dalam keadaan selamat.
Salahuddin kemudian bergerak ke arah Raynald lalu membunuhnya dengan pedang bagi memenuhi janjinya disebabkan oleh tindakan Raynald yang bertindak menyerang kumpulan kafilah yang tidak bersenjata sewaktu dalam tempoh gencatan senjata. Lebih buruk lagi, penghinaan Raynald terhadap Nabi Muhammad s.a.w. benar-benar menguji kesabaran Salahuddin, menyebabkan dia berjanji tidak akan memaafkan serta akan membunuh Raynald jika berjaya ditangkap. Guy yang menyaksikan kejadian tersebut berasa gementar kerana merasakan saat pembunuhannya bakal tiba selepas Raynald dibunuh Salahuddin, namun ditenangkan oleh Salahuddin dengan berkata, “Bukan suatu kebiasaan bagi raja-raja membunuh raja-raja yang lain, tetapi dia telah melampaui batas.” 
Salahuddin akhirnya mengeluarkan perintah kepada para tenteranya supaya melayan para tetamunya dengan baik, malah Raja Guy dihantar pulang ke Damsyik dengan rasa hormat.

Layanan yang berbeza antara Raja Guy dan Raynald secara tidak langsung telah membentuk pola yang berbeza dalam mengurus berdasarkan kepada keadaan. Hanya yang melampaui batas sahaja akan diambil tindakan, sebaliknya musuh yang tidak melampaui batas akan dimaafkan oleh Salahuddin dan layak menerima layanan yang mulia daripada beliau. Ini boleh dikatakan sama dengan tindakan Umar al-Khattab ketika beliau memberikan jaminan kepada non- Muslim di Islamicjerusalem, melalui perjanjian yang dikenali sebagai al-‘Uhdah al-‘Umariyyah.

Dalam misi menakluki Palestin, Salahuddin tidak menyerang Tentera Salib secara membabi buta bagi menjaga hubungan kedua- dua belah pihak, lebih-lebih lagi bagi memelihara kesucian al-Aqsa. Ini juga demi mengelak daripada mana-mana bahagian bangunan rosak. Beliau mengambil inisiatif mencontohi cara Umar al-Khattab ketika beliau berusaha menakluki kawasan tersebut pada zaman awal Islam. Justeru, Salahuddin bertindak menghantar utusan kepada pihak Tentera Salib agar menyerah kalah, namun permintaan Salahuddin ditolak. Setelah dikepung 40 hari oleh tentera Salahuddin, akhirnya kemenangan berpihak kepada Salahuddin. 

‘Imād al-Dīn al-Iṣfahānī melaporkan seramai lebih daripada 100,000 orang Kristian termasuk lelaki, perempuan dan kanak-kanak telah ditawan oleh tentera Islam. Sikap pemaaf Salahuddin terhadap masyarakat Kristian telah menyebabkan beliau tidak menghukum bunuh mereka berbanding yang dilakukan oleh Tentera Salib terhadap umat Islam sebelum ini. Bahkan mereka semua dibebaskan dengan syarat membayar wang tebusan diri. 10 dinar untuk lelaki, 5 dinar untuk perempuan, dan 2 dinar untuk kanak-kanak. 7000 daripada orang-orang miskin juga dibebaskan dengan jumlah pembayaran sebanyak 30,000 dinar sekaligus. Namun, sekiranya ada antara mereka tidak mampu membayar wang tebusan diri tersebut, secara automatik mereka akan terus berada dalam tahanan.

Pendekatan Salahuddin tersebut secara tidak langsung dapat mengelak pertentangan di Islamicjerusalem tanpa berlakunya pertempuran atau pertumpahan darah yang lebih dahsyat. Ia sekaligus mencerminkan kebaikan Islam itu sendiri di mata pihak musuh. Sesungguhnya diri Salahuddin itu dihiasi dengan akhlak Islam yang indah. Pada pendapat penulis, cara beliau melayan tawanan Kristian itu sendiri cukup menggambarkan perwatakannya sebagai seorang yang pemaaf dan bersikap belas kasihan, sekalipun dengan musuh Islam itu sendiri. Dari sudut teori dan praktikalnya, layanan yang baik terhadap golongan bukan Islam dan bersikap belas kasihan terhadap mereka adalah semata-mata bagi menunjukkan kebaikan dan sikap pemaaf Islam itu, yang mana kebaikan itu mengatasi segala keburukan dan perkara-perkara negatif yang lain. Matlamatnya adalah untuk menyedarkan masyarakat Kristian khasnya serta penganut agama lain umumnya, mengenai Islam sebagai agama yang mengasihi manusia yang lain serta bersifat kemanusiaan.

Maher Y. Abu Munshar dalam bukunya Islamic Jerusalem and Its Christians mengulas bahawa dalam menentukan bentuk layananterhadap masyarakat Kristian, Salahuddin telah membuat pembahagian kepada dua kelompok utama. 

Pertama, pihak Tentera Salib yang telah membuat pelbagai kekejaman ke atas masyarakat Arab serta Yahudi. Kedua, penduduk peribumi Kristian di Palestin yang terdiri daripada kaum Arab dan bukan Arab yang mengikut aliran gereja Greek Ortodoks. 

Selaku penduduk peribumi Palestin, mereka meminta hak untuk terus mendiami bumi Palestin. Namun, Salahuddin telah mengenakan syarat supaya mereka membayar wang tebusan diri dulu kemudian barulah dibenarkan untuk tinggal di Palestin dengan menerima pemerintahan Islam serta dikehendaki membayar jizyah.

Secara umum, sistem jizyah diwujudkan sebagai pulangan kepada keamanan dan perlindungan yang diberikan kepada golongan bukan Muslim. Sehubungan itu, sistem jizyah bukan satu bebanan kepada bukan Muslim, malah merupakan satu keringanan yang besar berbanding sistem cukai yang dilaksanakan oleh pemerintahan Rom Timur sebelumnya. Walaupun demikian, golongan yang tidak berkemampuan diberi pertimbangan dan mereka boleh dibebaskan tanpa syarat. Justeru, masyarakat bukan Islam, seperti Kristian Ortodoks dan sebagainya, yang mahu tinggal di bawah pemerintahan Islam terus dibiarkan kekal mendiami bumi Palestin. Mereka diberikan ruang pilihan yang bebas untuk mengamalkan ritual keagamaan masing-masing yang selama ini telah menjadi sebahagian daripada kehidupan mereka.

Cerminan akhlak mulia Salahuddin itu dapat dibuktikan lagi dengan layanannya terhadap masyarakat Kristian yang telah menebus diri mereka untuk bebas. Ini berlaku apabila beliau telah membekalkan sejumlah wang serta haiwan tunggangan setelah melihat para tebusan membawa ibu bapa dan tetangga mereka yang sudah berumur. Salahuddin juga memerintahkan tenteranya supaya mengiringi mereka bagi memastikan mereka ini selamat tiba ke destinasi yang diingini. Dalam hal ini, Geoffrey Regan mengatakan bahawa,
Para pekerja Salahuddin yang tidak mampu melihat penderitaan para pelarian itu telah meminta para pekerja yang lain turun dari haiwan tunggangan, lantas menetapkan bahawa rombongan Kristian yang sudah berumur supayamenaiki tunggangan mereka, malah tentera Salahuddin sendiri yang memegang anak-anak Kristian dengan tangan mereka.

Ibn al-Athīr dan al-Iṣfahānī adalah dua daripada ahli sejarah yang merekodkan sikap ramah serta belas kasihan Salahuddin terhadap perempuan yang mulia, dengan membenarkan mereka meninggalkan Palestin tanpa sebarang wang tebusan. 

Sebagai contoh, Permaisuri Sybil, seorang permaisuri Byzantine, yang telah menjadi ahli agama dan menubuhkan sebuah tempat peribadatan dan mempunyai ramai pengikut di bawahnya, telah diberikan jaminan keselamatan oleh Salahuddin. Bahkan permintaannya untuk meninggalkan tempat tersebut bersama para pengikutnya telah diterima oleh Salahuddun dengan belas kasihannya tanpa sebarang syarat. Malah, beliau telah membawa Permaisuri Sybil bertemu dengan suaminya yang dipenjarakan di Nablus dan membenarkannya berada di sisi suaminya.

Runciman dalam bukunya A History of the Crusades menyatakan bahawa ramai daripada kaum perempuan Kristian yang menebus diri mereka datang menghadap Salahuddin sebelum mereka keluar meninggalkan kota tersebut dalam keadaan dukacita. Ada di antara mereka berkata,

Wahai Sultan, sebagaimana kamu lihat, kami akan pergi meninggalkan tempat ini sekarang. Kami sebagai para isteri, ibu-ibu, anak-anak perempuan kepada para tahanan. Kami akan meninggalkan tempat ini selama-lamanya dan meninggalkan para tahanan yang menjadi pelindung kepada kami. Jika kamu membunuh mereka, kehidupan kami akan musnah. Jika kamu membebaskan mereka, kamu telah mengurangkan kesakitan dan kesusahan kami kerana kami tidak dapat hidup tanpa adanya penjaga.

Mendengar masalah tersebut, Salahuddin bertindak membebaskan anak remaja kepada ibunya, suami kepada isterinya dan bapa kepada anaknya. Malah mereka diberikan sejumlah wang daripada perbendaharaan sesuai dengan keperluan mereka. Sementara, para tahanan yang masih berbaki pula dijamin oleh beliau bahawa mereka akan dilayan sebaik mungkin dan penuh belas kasihan. Menurut Runciman, layanan Salahuddin kepada masyarakat Kristianbegitu bertentangan dengan perbuatan Tentera Salib semasa penaklukan Perang Salib Pertama.

Selain itu, ‘Abdullah Nasih ‘Ulwan dalam bukunya Salah al- Din al-Ayyubi (Saladin), turut menyatakan pendapat daripada William B. Stevenson bahawa ramai daripada masyarakat Kristian yang meninggalkan Palestin tanpa membayar terlebih dahulu wang tebusan. Pendapat ini turut disokong oleh Stanley Lane Poole yang turut menyatakan hal yang sama, bahkan menyatakan bahawa Salahuddin membenarkan para pendeta dan masyarakat Kristian yang berharta membawa bersama-sama harta peribadi ketika meninggalkan Palestin. Al-Iṣfahānī menyatakan bahawa Heraclius dan para paderinya dikatakan meninggalkan kota tersebut dengan perhiasan emas dan perak yang penuh sarat, selain daripada satu gerabak perhiasan dan barang-barang berharga daripada Gereja Suci Sepulchre. Sebaliknya, orang Muslim akan membeli barangan yang mereka tidak ingini. Jelas di sini bahawa Salahuddin tidak membenarkan Muslim yang lain melanggar hak asasi manusia dengan cara tidak membenarkan mereka merampas barangan hak milik peribadi bukan Muslim, namun dikehendaki membelinya sekiranya berkeinginan.

Di samping itu, permintaan saudaranya, al-Mālik al-‘Ādil supaya membebaskan 1,000 orang masyarakat Kristian yang terdiri daripada orang-orang yang kurang upaya serta miskin turut dipenuhi oleh Salahuddin. Bahkan, beliau bukan sekadar membebaskan sejumlah 1,000 orang, tetapi sebanyak 10,000 orang kesemuanya, termasuk tahanan yang sudah berusia. Tindakan ini jelas menggambarkan sikap dan layanan baiknya terhadap masyarakat Kristian.
Apabila diamati dari sudut keagamaan, kelihatannya Salahuddin mengamalkan toleransi yang tinggi terhadap masyarakat Kristian. Beliau sesekali tidak menghalang penganut Kristian daripada melaksanakan ritual keagamaan mereka, bahkan tidak mengubah aspek demografi mereka. Atas fakta ini, Karen Amstrongberpendapat bahawa, 

“Islam tidak berusaha untuk membina masjid di mana-mana bahagian Kristian di Baitulmuqaddis.”

Dapat dilihat di sini bahawa pemerintah Islam sesekali tidak masuk campur dalam hal keagamaan orang yang bukan beragama Islam. Di bawah pemerintahan Islam jugalah menyaksikan penganut Kristian terus melakukan penziarahan tempat suci mereka di Palestin. John Wilkinson menguatkan lagi pandangan ini apabila beliau mengatakan bahawa ziarah orang-orang Kristian ke Baitulmuqaddis pada waktu tersebut “tidak terganggu.” Bahkan, gereja atau sinagoga iaitu rumah ibadat penganut Yahudi terus kekal terpelihara. Dengan kata lain, tempat peribadatan mereka dijamin tidak akan dicerobohi. 

Keadaan ini telah menunjukkan bahawa Islam adalah agama yang tidak berusaha untuk menghentikan hak penganut bukan Islam.

Semasa berlaku pengepungan ke atas Acre, seorang ibu daripada Tentera Salib mengadu kehilangan anaknya apabila seorang Muslim dikatakan memasuki khemahnya dan menculik anaknya yang berusia 3 bulan. Kemudian, beliau mengambil keputusan berjumpa dengan Salahuddin atas saranan daripada putera raja yang menyatakan bahawa Salahuddin sememangnya memiliki hati budi yang baik. Beliau berkata, “Pergi dan beliau akan membawa anak kamu kembali.”

Mendengar aduan perempuan Kristian tersebut, Salahuddin memerintahkan agar anaknya segera dicari. Akhirnya setelah pencarian dilakukan, didapati anak kecil tersebut telah dijual di pasar. Justeru, Salahuddin memerintahkan supaya sejumlah wang diberikan kepada pembeli terbabit agar anak tersebut dapat diserahkan kembali kepada ibunya. Salahuddin dikatakan tidak berganjak selagi anak tersebut tidak dibawa kepada ibunya. Setelah bayi tersebut diserahkan kembali kepada ibunya, perempuan Kristian itu berdoa, lalu dibawa pulang ke khemahnya dengan menaiki kuda. Berdasarkan kisah ini, dapatlah dikatakan bahawa Salahuddin sememangnya seorang kesateria yangmemiliki hati yang begitu baik dan mengambil berat terhadap segala masalah rakyatnya, sekalipun dia itu seorang yang beragama Kristian.

Hubungan antara Muslim dan Kristian jelas kelihatan setelah berlakunya Perang Salib Ketiga (1189-1892). Kejatuhan Palestin ke tangan umat Islam membuatkan penganut Kristian tidak berpuas hati kerana bagi mereka, Palestin adalah hak milik mereka yang tidak boleh dikongsi sama sekali dengan umat agama lain seperti yang telah dijelaskan di atas. Walaupun Raja Richard memenangi sebahagian daripada wilayah di Palestin, namun beliau gagal mendapatkan kembali kota Baitulmuqaddis. Kemuncak peperangan ini akhirnya berakhir dengan Perjanjian Damai Ramallah yang ditandatangani pada 2 September 1192. Perjanjian tersebut secara tidak langsung menandakan berlakunya komunikasi antara dua pemimpin. Namun demikian, perjanjian tersebut terpaksa ditangguhkan buat seketika kerana Raja Richard telah jatuh sakit secara tiba-tiba.

Secara tersiratnya, terdapat perilaku yang mulia oleh Salahuddin terhadap musuhnya yang beragama Kristian iaitu Raja Richard apabila beliau telah memberikan layanan baik yang semaksimum mungkin kepada Raja Richard setelah mengetahui musuhnya itu jatuh sakit ketika di Jaffa. Raja Richard telah mendapat bantuan perubatan dan sekaligus mendapat makanan yang diidamkannya daripada Salahuddin. Kesinambungan daripada peristiwa terbabit, ternyata budi pekerti Salahuddin telah memberi kesan yang mendalam kepada Raja Richard sehingga beliau berkata kepada salah seorang pengikut Salahuddin,
Tolong sampaikan salamku kepada sultan dan katakan kepadanya, 

“Demi Tuhan! hendaklah dia mengabulkan permintaanku untuk berdamai kerana semua ini harus segera berakhir. Negeriku di seberang lautan sudah hancur. Justeru,peperangan ini sesekali tidak akan mendatangkan kebaikan, baik untuk kami, mahupun untuk kalian!”
Berdasarkan kepada pernyataan Raja Richard tersebut dapat difahami bahawa layanan baik Salahuddin terhadap musuhnya telah menguatkan lagi tekad musuhnya untuk berdamai seperti yang telah dinyatakan di atas.
Menariknya, selepas sahaja perjanjian tersebut ditandatangani kedua belah pihak, Salahuddin telah membuat satu pengisytiharan,

Dengar semua! Keamanan telah diatur. Sesiapa dari tempatnya berhasrat untuk mengunjungi tempat kami, maka dia boleh berbuat demikian. Barang siapa dari tempat kami berkeinginan mahu mengunjungi tempat kalian, maka kami boleh melakukannya juga. Laluan rombongan ziarah dari Syria juga telah dibuka sekarang.

Daripada jaminan keamanan tersebut, dapat dibuat kesimpulan bahawa penganut Kristian terus diberi kebebasan oleh Salahuddin, iaitu dalam bentuk kebebasan untuk bergerak sebebas kaum Muslim. Salahuddin sendiri telah menghulurkan bantuan dalam bentuk pengawalan untuk mengawal para rombongan ziarah sehingga mereka kembali semula ke Jaffa, bahkan memerintahkan tenteranya supaya menyediakan makanan dan melayani mereka dengan penuh kebaikan.

Di samping itu, masyarakat Kristian yang menetap di Palestin juga mempunyai hak untuk memiliki rumah, kedai dan tanah. Pintu turut terbuka untuk orang Kristian memasuki lapangan pekerjaan tanpa sebarang bentuk diskriminasi. Matlamat daripada tindakan Salahuddin tersebut, tidak lain dan tidak bukan, adalah semata-mata bagi menjaga keamanan bumi Palestin kerana ia bukan sahaja hak milik umat Islam, namun dikongsi bersama antara dua lagi kepercayaan yang lain iaitu Kristian dan Yahudi. Seperti yang telah ditegaskan oleh Salahuddin dalam sesi perundingan bersama orang-orang yang terkemuka ketika membincangkan usaha-usaha perdamaian di antara dua pihak, 

Palestin [Islamicjerusalem] adalah milik kami, sama juga milik kamu. Bagi kami, ia lebih bermakna berbanding kamu kerana di sana Nabi kami melakukan Israk Mikraj. Janganlah berharap bahawa kami akan menyerahkan tempat ini kepada kamu. Penaklukan ke atasnya suatu ketika dahulu adalah suatu perkara yang tidak terduga, berpunca daripada kelemahan umat Islam ketika itu...”

Perjanjian perdamaian ini juga dapatlah dikatakan sebagai tanda pengiktirafan Raja Richard kepada keseluruhan kepimpinan dan kedaulatan Salahuddin. Justeru seiring dengan perjanjian damai tersebut, Raja Richard telah menyerahkan anak saudara lelakinya untuk dijaga oleh Salahuddin. Beliau juga menaruh kepercayaan yang cukup tinggi terhadap Salahuddin bagi menjaga gereja di Palestin, lantaran keyakinannya yang cukup tinggi bahawa Salahuddin adalah seorang yang berpegang teguh terhadap perjanjian yang telah dimeterai.

Jelas, penganut Kristian di Palestin sememangnya berada dalam keadaan yang selesa semasa di bawah pemerintahan Salahuddin. Pembukaan kembali Palestin oleh Muslim di bawah Salahuddin ini telah memperlihatkan satu dimensi baru yang menyegarkan apabila layanan istimewa dalam segenap aspek tidak hanya terhenti sekadar umat Islam sahaja, malah termasuk kalangan yang bukan Islam. Ia seperti yang pernah dilakukan oleh Umar al-Khattab yang pernah memberi jaminan keselamatan kepada golongan bukan Islam di Islamicjerusalem. Oleh itu, pendapat yang diutarakan oleh Stanley Lane Poole harus disokong kerana ada kewajaran dalam pendapat beliau yang memuji Salahuddin. Pandangan beliau adalah berdasarkan kepada layanan Salahuddin terhadap masyarakat Kristian seperti dibincangkan di atas. Menurutnya,
Rahsia di sebalik kehebatan Salahuddin terpancar pada kecintaan rakyatnya. Sedangkan pihak lain cuba menggapainya dengan menakut-nakutkan, melalui kekerasan dan kedudukan, beliau menyempurnakan hasratnya dengan kebaikan.

Seharusnya, nasihat Salahuddin kepada anaknya mengenai sumber kekuatan yang terdapat pada diri beliau, harus dijadikan pegangan oleh pemerintah Muslim era kini mahupun akan datang. Ini terutama dalam misi menubuhkan sebuah kerajaan dan pemerintahan yang benar-benar berdaulat dan diterima ramai. Kata Salahuddin,
Cuba memenangi hati rakyat, dan meneliti kemakmuran mereka, lantaran itu menjamin kegembiraan mereka... Saya menjadi hebat seumpama ini kerana saya telah berjaya memenangi hati rakyat dengan kelembutan dan kebaikan.”
Oleh yang demikian, sikap yang ditunjukkan oleh Salahuddin terhadap masyarakat Islam dan bukan Islam, terutamanya masyarakat Kristian, boleh digambarkan sebagai suatu tindakan yang matang. Ia sekaligus menjadi faktor wujudnya keamanan di Palestin pada waktu tersebut seperti yang telah digambarkan di atas.

Kesimpulan:

Salahuddin al-Ayubi telah memberi ruang yang terbuka kepada golongan Kristian dan jaminan keselamatan kepada mereka. Jelas, ia menunjukkan bahawa kewujudan pelbagai latar agama di kalangan rakyat tidak menjadi penghalang kepada pemerintahan Islam untuk membangunkan wilayahnya. Golongan Kristian di Islamicjerusalem dan kota Baitulmuqaddis telah mendapat layanan yang baik dari seorang pemimpin Muslim yang telah berjaya membebaskan wilayah tersebut buat kali yang kedua. Keadilan yang diberikan itu sungguh berharga dalam hal hubungan antara Muslim dan Kristian. Keadilan harus mewarnai kehidupan seharian, tanpa mengira agama dan bangsa. Justeru, dalam hal ini, Salahuddin sesekali tidak mengamalkan dasar mengecualikan orang lain, namun menangani mereka dengan keadilan. Ini patut menjadi contoh teladan kepada pemimpin, ilmuwan dan masyarakat Islam seluruhnya.(via Mr. Reader)